هاسِب همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی تشكل‌های اجتماعی فعال در سيستان و بلوچستان

چارت سازمانی

در این بخـش می توانید با ساختار ســازمانی هاسـب آشنا شوید و در خصوص وظایف بخش‌های مختـلف اطلاعـات مورد نظــر را کســب نمـوده و با آنها ارتبــاط برقرار نمایید.