هاسِب همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی تشكل‌های اجتماعی فعال در سيستان و بلوچستان

ارکان اصلی

١) كارگروه مدرسه سازي و آموزش 

- درباره كارگروه 
- گزارش نشست ها  
- سند توسعه فضاهاي آموزشي : 
كل سند توسعه 
پروژه هاي انجام شده 
پروژه هاي در حال انجام 
پروژه هاي داراي اولويت جهت تقبل خيرين 

٢) كارگروه سلامت 

- گزارش نشست ها  
- سند راهبري سلامت 
- درباره كارگروه 

٣) كارگروه توانمند سازي ، مهارت آموزي و اشتغال 

- درباره كارگروه 
- گزارش نشست ها 

٤) كارگروه سرمايه گذاري 

- درباره كارگروه 
- عناوين طرح هاي سرمايه گذاري 
- گزارش نشست ها 

٥) دبيرخانه هاسِب 

- درباره دبيرخانه و كميته ها 

٦) اسناد راهبردي توسعه اي استان

٧) همايش ها